AkupunkturAkademiet ApS logo

Informationsm√łde om Akupunkturuddannelsen


S√łndag d. 02/05-21 15:00 - 17:00

Arrangementsbeskrivelse

Som akupunktør kan du gøre en forskel for en lang række mennesker med f.eks. smerterproblematikker, mave/tarmlidelser, menstruationsproblemer, hormonelle forstyrrelser, søvnbesvær og meget mere.

I dag er akupunkturen tættere på en blåstempling end nogensinde tidligere. På AkupunkturAkademiet kan du tage en Grunduddannelse og en udvidet uddannelse, som vi kalder "Overbygningen". Grunduddannelsen lever op til alle de højeste krav hos forskellige foreninger i Danmark, berettiger til RAB-godkendelse og momsfritagelse, og er indplaceret på Niveau 5 på Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

På AkupunkturAkademiet kan du få en fuld uddannelse i TCM-akupunktur, Moxa, Cupping, Guasha, diagnostiske metoder (herunder puls og tungediagnose), kinesisk kostlære, Auriculoterapi (øreakupunktur), Sundhedspsykologi: Behandler-klientroller, samtaleteknik, supervisionstræning, etik, Qigong/Tai Chi Chuan og meget mere. Når du tilmelder dig informationsmødet, vil du få tilsendt en timeoversigt og en studieordning for Akupunkturuddannelsen med Overbygning, så du kan se præcis, hvad uddannelsen indeholder.

Næste holdstart ligger i september 2021. Vi starter både weekend og daghold.

Kom og se skolen, lærebøgerne, dine kommende medstuderende og hør mere om uddannelsen. Det er selvfølgelig helt uforpligtende.

Du er altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige Camilla Gliemann direkte på 60764526 eller camilla@akupunkturakademiet.dk - alle spørgsmål er velkomne.

Jeg glæder mig til at se dig!

Camilla

Danmarks eneste Akupunkturuddannelse på niveau med en professionsbachelor eller universitetsbachelor!

Uddannelsens opbygning*

Akupunkturuddannelsen med Overbygning er en 3-årig fuldtidsuddannelse med et omfang på 180 ECTS fordelt over 6 semestre. Uddannelsen består af 1.697 undervisningstimer, hvoraf klinisk praksis delen udgør 660 timer. Den samlede arbejdsbelastning inklusive forberedelse er på 5.091 timer. I studiediagrammet nedenfor kan du se semestrenes opbygning i fagspor. Akupunkturuddannelsen med Overbygning lever op til kravene for RAB-godkendelse og moms-fritagelse (se beskrivelse nederst på siden).

Weekend- eller daghold

Uddannelsen med overbygning består af ca. 150 uddannelsesdage (fremmødeundervisning, herudover skal tillægges forberedelse, prøver, afleveringer, logbog osv.) samt 6 dages E-learning, 5 prøvedage og 40 dages fremmødeundervisning i de medicinske fag –  alt sammen inkluderet i studieafgiften. Du kan enten vælge at gå på weekend- eller daghold. På weekendholdet har du undervisning hver tredje eller fjerde weekend, mens du på dagholdet har undervisning på en fast ugedag hver uge samt ca. to weekender i løbet af et semester. På AkupunkturAkademiet har vi 6 hold igang samtidig, hvilket betyder at vi kan tilbyde en stor fleksibilitet, som sikrer dig din undervisning.

Semesterbeskrivelser

Følgende er korte beskrivelser af semestrenes indhold. Dybdegående beskrivelser af fagsporenes indhold og læringsmål kan du finde i Studieordningen for Akupunkturuddannelsen med Overbygning, som du vil få udleveret til informationsmødet. I studieordningen kan du også finde beskrivelser af uddannelsens formål, arbejdsmetoder, meritter, prøver, prøvevilkår og lignende.  Her vil du også få en timeoversigt over fagtemaerne for hver enkelt undervisningsdag på de forskellige semestre. Vær opmærksom på at undervisningsdagene ikke nødvendigvis kommer i den opstillede rækkefølge – her henviser vi til den aktuelle timeplan for netop dit hold.

Semestrets temaer fungerer som en introduktion til akupunkturprofessionens fag- og arbejdsområder med afsæt i fagets teoretiske, metodiske og værdimæssige grundlag. Der lægges vægt på udviklingen og anvendelsen af grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder med særligt fokus på meridian- og punktlære, samt akupressur- og massageteknikker. På det medicinske fagspor er der fokus på cellelære, nervesystem og bevægeapparat.
    

Semestrets fagspor retter sig mod at danne forståelse for sygdomssammenhænge og kunne identificere og sammensætte symptomer og tegn til en relevant diagnose. Fokus er på anvendelsen af diagnostiske modeller og metoder med vægt på palpering, observation og spørgeteknik. Den studerende lærer at udarbejde en behandlingsstrategi på baggrund af diagnosen og vil træne det diagnostiske interview samt basale behandlingsfærdigheder. I det medicinske fagspor er der fokus på at etablere kendskab til og forstå udvalgt anatomi, fysiologi og patologi relateret til fordøjelsessystem, nyrer og urinveje samt hormonsystem, kønsorganer og reproduktion.
    

Semestret orienterer sig mod at udvikle kommunikative færdigheder i kontakt med patient, pårørende og andre sundhedsfaglige parter. Der er fokus på at sikre patientens sikkerhed i akupunkturbehandlingen og handle korrekt ved utilsigtede hændelser. Et dybdegående punkt- og meridiankendskab oparbejdes i 3. semester og den studerende vil, sammen med undervisningen i udvidede behandlingsformer, have etableret et solidt, bredt fundament for de mere behandlingsrettede fagspor i de kommende semestre. De udvidede behandlingsteknikker består bl.a. af cuppingterapi, guasha, moxa og el-akupunktur. På det medicinske fagspor etablerer den studerende kendskab til hjerte, kredsløb, lunger og immunforsvar iht. anatomi, fysiologi og patologi.
   

Semestrets fagspor orienterer sig mod at forstå de mulige årsagssammenhænge bag udvalgte vestlig medicinske diagnoser, herunder udvalgte smertelidelser, luftvejslidelser, gynækologiske lidelser, fordøjelsesproblematikker, urinvejsproblematikker og mentale/emotionelle ubalancer. Fokus er på at kunne udarbejde en effektiv behandlingsstrategi for og behandle disse lidelser. På fagsporet kostlære og urtemedicin, vil den studerende blive bekendt med at give kostråd begrundet i patientens diagnose samt at fremstille og anvende urteplastre, moxacigarer, linementer og tinkturer. På 4. semester vælger den studerende et tilvalg efter eget ønske. Her kan man bl.a. specialisere sig i Qi Gong, Master Tungs Akupunktur, Skalpakupunktur eller lignende.
 

På 5. semester avanceres den studerendes færdigheder indenfor behandlingen af specifikke lidelser. Der er fokus på særlige hensyn, sikkerhedsforanstaltninger og strategier for specifikke patientgrupper, herunder børn, ældre, gravide og barselskvinder samt patienter med lidelser eller medicinindtag, der kræver særlige forholdsregler. Der er ligeledes fokus på kommunikationen med patient og pårørende og en forståelse for patientens livssituation og dennes indvirkning på diagnose og valg af behandling. Et kendskab til videnskabsteori og forskningsmetode i 4. fagspor, indfører den studerende i akupunkturfagets styrker og svagheder, og giver et videnskabeligt fundament for kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle. Desuden er der fokus på akupunktur som fag i Danmark og resten af verden, hvor den studerende vil opbygge et kendskab til sit fagfelt. I fagsporet ’udvidede behandlingsteknikker’ indføres den studerende i den franske øreakupunktur samt Klassisk Kinesisk Medicinske teknikker.
   

Fagsporene på 6. semester er orienteret mod at den studerende opbygger en professionsidentitet og bliver forberedt på virket som akupunktør. Der er fokus på selvstændige længerevarende behandlingsforløb under supervision. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en problemstilling udarbejdet på baggrund af den studerendes interessefelt, og kan virke som en trædesten for den studerendes opbyggelse af fagidentitet og dannelse af kundegrundlag. Der undervises i virksomhedsdrift, start-up, markedsføring og kommunikation. Afgangsprojektet udmunder i en skriftlig projektrapport samt en mundtlig fremlæggelse. Herefter foreligger en offentlig præsentation.

*Den beskrevne opbygning er for Akupunkturuddannelsen med Overbygning med holdstart september 2021.

RAB-godkendelse og Moms-fritagelse

På AkupunkturAkademiets Grunduddannelse får du alle de fag du behøver, for at blive RAB-godkendt. Det vil sige at uddannelsen udover de mange timer i den primære behandlingsform (akupunktur) indbefatter følgende fag:

    200 timers anatomi og fysiologi
    100 timers patologi (sygdomslære)
    50 timers psykologi
    50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer
    10 timers klinikdrift  

Valg af forening

Det er den forening, du søger optagelse i efter endt uddannelse, som RAB-godkender dig på baggrund af dit uddannelsesniveau og brancheforeningens individuelle krav. Under uddannelsen vil vi råde dig til at søge studentermedlemsskaber – det er billigt eller gratis – og på den måde kan du lære foreningens værdier at kende, inden du træffer den endelige beslutning. Efter endt uddannelse på Overbygningen lever du op til kravene for optagelse i følgende foreninger:

    Dansk Akupunktur Union, DAU
    Dansk Behandlerforbund, DBF
    Danmarks Komplementære Behandlere, DAKOBE
    Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ
    Praktiserende Akupunktører, PA
    Sundhedsfaglige Akupunktører, SA (for sundhedsautoriserede)
    Zoneconnection Terapeutforening, ZCT

Har du spørgsmål inden mødet, så kontakte skolen på: 60764526 eller camilla@akupunkturakademiet.dk

 

AkupunkturAkademiet ApS
Industriområdet 15
8732 Hovedgård